Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Forways s.r.o. pre poskytovanie jazykových kurzov.

 1. Všeobecné informácie o jazykovej škole FORWAYS.

Spoločnosť Forways, s.r.o. so sídlom J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 51 062 861 zapísaná v OR OS Trenčín v oddieli: Sro, vl. č. 35172/R ďalej len „Poskytovateľ“ poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a účastníkom jazykových kurzov, študentom, alebo jeho zákonným zástupcom (ďalej len „Zákazník“) a sú pre zúčastnené strany záväzné.

 

 1. Vznik zmluvného vzťahu
 2. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Zákazníkom (ďalej len „Zmluva“) vzniká na základe vyplnenej a podpísanej písomnej prihlášky odovzdanej Poskytovateľovi v jeho sídle. Poskytovateľ následne Zákazníkovi vydá jeden rovnopis Zmluvy.
 3. Zákazník VIP 1 a VIP 2 môže od zmluvy odstúpiť do 7 dní od podpísania prihlášky a to písomným oznámením.
 4. Prípad odstúpenia od zmluvy po riadnom zaplatení kurzu je upravený v bode 4. (Storno podmienky).
 5. Podpísaním prihlášky Zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami Poskytovateľa.

 

 1. Platba za kurzy

3.1. Platba za kurzy VIP 1 a VIP 2

 1. Program VIP 1 je definovaný ako individuálny kurz lektora s jedným študentom.

Program VIP 2 je definovaný ako kurz lektora s dvomi študentmi.

Program VIP3 je definovaný ako kurz lektora s troma študentmi.

 1. Zákazník programu VIP platí kurzovné najmenej na mesiac vopred za predpokladaný počet hodín v danom mesiaci a to najneskôr v deň začatia kurzu. Zákazník sa zaväzuje zotrvať v kurze aspoň 1 trimester (3 po sebe nasledujúce mesiace). Platba po jednotlivých hodinách nie je možná. Zákazník môže pokračovať v kurze až po uhradení celej platby.
 2. Ak kurz nie je uhradený do prvej vyučovacej hodiny, má Poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy.
 3. Ak zákazník programu VIP nie je schopný zúčastniť sa vyučovania, musí to preukázateľne (napr. telefonicky, cez SMS, emailom) nahlásiť lektorovi min. 24 hodín vopred, prípadne požiadať o náhradný termín. V opačnom prípade mu hodina prepadá v prospech poskytovateľa a zákazník má povinnosť takúto neospravedlnenú hodinu uhradiť Poskytovateľovi v plno rozsahu.
 4. V prípade, že Zákazník dostane náhradný termín za zrušenú hodinu a tento termín zruší v lehote menej ako 24 hodín, úhrada za náhradnú hodinu mu prepadá v prospech Poskytovateľa.
 5. V kurzoch pre 2 osoby (program VIP 2) je možné hodinu zrušiť len po dohode všetkých zúčastnených – t.j. oboch študentov a lektora. V opačnom prípade, ak sa niektorá z osôb hodiny nezúčastní, jej hodina prepadá v prospech Poskytovateľa a Zákazník má povinnosť takúto hodinu uhradiť v plnom rozsahu.
 6. V prípade neuskutočnenia hodín z dôvodu na strane Poskytovateľa sa dohodne forma náhrady za neuskutočnené hodiny.
  • Platba za skupinové kurzy
 7. Skupinový kurz je definovaný ako kurz s počtom osôb od 3 do 6. Vo výnimočných prípadoch, pri akciových cenách a pod. môže byť počet osôb v kurze väčší, na čo sú účastníci Poskytovateľom vopred upozornení.
 8. Ak kurz nie je uhradený do prvej vyučovacej hodiny, má Poskytovateľ právo odstúpiť od zmluvy so Zákazníkom.
 9. Zákazník programu VIP platí kurzovné najmenej na mesiac vopred za predpokladaný počet hodín v danom mesiaci a to najneskôr v deň začatia kurzu. Zákazník sa zaväzuje zotrvať v kurze aspoň 1 trimester (3 po sebe nasledujúce mesiace). Platba po jednotlivých hodinách nie je možná. Zákazník môže pokračovať v kurze až po uhradení celej platby.
 10. V prípade dlhodobej práceneschopnosti, alebo odcestovania musí Zákazník túto skutočnosť bez zbytočného odkladu preukázateľne nahlásiť lektorovi, alebo kontaktnej osobe Poskytovateľa a v relevantných prípadoch poskytnúť aj kópiu potvrdenia od lekára, resp. iné hodnoverné potvrdenie. V opačnom prípade mu platba za vymeškané hodiny prepadá v prospech Poskytovateľa.
 11. V skupinových kurzoch je možné hodinu zrušiť len po dohode všetkých zúčastnených – t.j. všetkých študentov a lektora. V opačnom prípade, ak sa niektorá z osôb hodiny nezúčastní, jej hodina prepadá v prospech Poskytovateľa a Zákazník má povinnosť takúto hodinu uhradiť v plnom rozsahu.
 12. V prípade neuskutočnenia hodín z dôvodu na strane Poskytovateľa, sa dohodne forma náhrady.
 13. Ak sa počet osôb v kurze zníži na menej ako 3 osoby, Poskytovateľ má právo po dohode so Zákazníkom preradiť kurz do kategórie individuálneho kurzu. Kurz sa potom riadi podmienkami kurzov VIP 1 a VIP 2.

 

 1. Storno podmienky
 2. Stornovať kurz bez sankčného poplatku je možné iba do 7 dní od riadnej registrácie do kurzu. V tomto prípade sa Zákazníkovi zo zaplatenej sumy odráta len počet hodín, ktoré Zákazník v rámci 7 dní od registrácie absolvoval.
 3. Za stornovanie kurzu po 7 dni po registrácie účtujeme storno poplatok vo výške 50% zo zaplatenej sumy.
 4. Pri individuálnych kurzoch má Zákazník právo vyčerpať si predplatené hodiny do troch mesiacov (90 dní) od ich úhrady. Po lehote 90 dní nespotrebované kurzy prepadajú v prospech Poskytovateľa, pokiaľ zákazník nepredloží kópiu lekárskeho potvrdenia, alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje jeho neschopnosť pokračovať v kurze.
 5. Pokiaľ Zákazník individuálneho kurzu nevyčerpá svoj kredit do 90 dňa v tejto lehote predloží relevantný doklad preukazujúci jeho neschopnosť navštevovať kurz, môže požiadať o presun kurzovného do ďalšieho obdobia. Presun kurzovného podlieha schváleniu Poskytovateľa v každom individuálnom prípade. Ak o presun kurzovného nepožiada, nespotrebované kurzovné prepadá v prospech Poskytovateľa v plnej výške.
 6. V prípade vrátenia časti kurzovného Zákazníkovi bude čiastka vrátená Zákazníkovi v hotovosti alebo na jeho účet do 15 dní.
 7. Presunutie kurzovného podlieha manipulačnému poplatku 20,- €.
 8. Vrátenie celej platby za kurz po 7 dni od registrácie nie je možné v žiadnom prípade.

 

 1. Ostatné podmienky
 2. Kurzovné je možné hradiť prevodom na účet, vkladom, alebo platbou v hotovosti. Pokyny k platbe sú uvedené v informácii o platbe, ktorú Zákazník dostane na začiatku kurzu a potom podľa typu kurzu každý mesiac.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v kurzoch a to najmä zmenu učebne, zmenu učebného materiálu , zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách, výmenu lektora a pod.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť počet osôb v skupinovom kurze.
 5. Ak sa osoba nezúčastní troch po sebe nasledujúcich vyučovaní bez akéhokoľvek udania dôvodu, bude sa Poskytovateľ domnievať, že Zákazník stratil záujem a Poskytovateľ má právo prijať do skupiny inú osobu. Uvedené platí pri všetkých druhoch kurzov. V takomto prípade sa neúčasť osoby bude posudzovať ako nedodržanie obchodných podmienok bez nároku na finančnú náhradu.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 2. Z dôvodu naplnenia kapacít môže Poskytovateľ od zmluvy zo Zákazníkom odstúpiť. Prednosť majú Zákazníci, ktorí zaplatili skôr. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa, resp. úhrada v hotovosti.
 3. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah okamžite v prípadoch v bodoch 3.1 C, a 3.2. B,.

 

 1. Ochrana osobných údajov
 2. A) Všetky poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované výlučne pre interné účely Poskytovateľa, a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade neuzavretia zmluvného vzťahu, či bez ďalšieho súhlasu Zákazníka budú uvedené údaje znehodnotené.
 3. Zákazník vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol, za účelom uzatvorenia zmluvného vzťahu a taktiež pre marketingové účely Poskytovateľa. Tento súhlas udeľuje na dobu trvania takéhoto zmluvného vzťahu a do doby 2 rokov od jeho ukončenia.